2011-03-31 08:26:31

SPRAWDZIAN SZÓSTOKLASISTY

SPRAWDZIAN SZÓSTOKLASISTY 2011r.

W tym dniu obowiązuje strój apelowy.
Nie wolno przynosić ze sobą telefonu komórkowego lub innych urządzeń elektronicznych, każde zakłócenia sprawdzianu spowodują jego przerwanie.
Na sprawdzian uczniowie przynoszą ze sobą przybory do pisania i rysowania:
długopis z czarnym tuszem/atramentem, ołówek, gumkę, linijkę, ekierkę, cyrkiel, kątomierz.
Nie wolno używać korektora!


Czas trwania sprawdzianu wynosi 60 minut.
Uczeń zobowiązany jest do punktualnego przybycia do szkoły w dniu sprawdzianu o godz. 8.00.

Poprzez sprawdzian zbadany zostanie stopień opanowania wybranych umiejętności, które są kształtowane w szkole w ramach różnych zajęć edukacyjnych. Sprawdzane będzie, w jakim stopniu uczeń opanował umiejętności: czytania, pisania z zachowaniem norm poprawności językowej, rozumowania, korzystania z informacji, wykorzystywania wiedzy
w praktyce.

Arkusz sprawdzianu podzielony jest na dwie części: otwartą i zamkniętą.

Część zamknięta składa się z 20 zadań (tzw. wielokrotnego wyboru ), których rozwiązania uczeń umieszcza na specjalnie przygotowanej karcie odpowiedzi. Za każdą dobrą odpowiedź uczeń otrzymuje 1 punkt.

Natomiast część otwarta to zestaw 5 lub 6 zadań, do których odpowiedzi uczeń umieszcza w wyznaczonym miejscu pod zadaniem. W części otwartej należy udzielić odpowiedzi w formie dłuższej wypowiedzi na zadany temat, rozwiązać zadanie tekstowe, podać rozwiązanie w formie pojedynczego słowa, liczby czy też wyrażenia matematycznego, jak również uzupełnić zdanie brakującym elementem. Za tę część  uczeń może otrzymać 20 punktów.
Ze sprawdzianu łączna liczba punktów wynosi 40.

Wyniki ustala zespół egzaminatorów tzw. zewnętrznych. Oznacza to, że nauczyciele naszej szkoły nie sprawdzają prac uczniów i nie mają wglądu do ich testów. Podkreślić należy, że warunkiem ukończenia szkoły podstawowej jest przystąpienie do sprawdzianu oraz uzyskanie z obowiązkowych zajęć edukacyjnych oceny co najmniej dopuszczającej.

Istota i cele sprawdzianu:
- sprawdzian kończy drugi etap edukacji,
- jest powszechny i obowiązkowy,
- jest jednym z warunków ukończenia szkoły podstawowej,
- diagnozuje poziom opanowania wybranych umiejętności,
- wspiera rozwój umiejętności poprzez rzetelną informację  o poziomie ich opanowania,
- motywuje uczniów do zdobywania wiedzy i umiejętności.

GALERIA