2017-03-21 20:27:35

Konkurs

REGULAMIN  KONKURSU  POD  HASŁEM  PRZEWODNIM “Moja  mleczna  kraina”

§ 1

Organizator

1. Organizatorem Konkursu pod hasłem “Moja mleczna kraina”, dalej zwanego “Konkursem” jest Szczeciński Związek Hodowców Bydła, adres: 74-210 Przelewice 110.

2. Współorganizatorami konkursu są:

  • Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka,
  • Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach,
  • Agencja Rynku Rolnego Oddział Terenowy w Szczecinie,
  • Gmina Stare Czarnowo.

§ 2

Cel Konkursu

Celem Konkursu jest promowanie i rozpowszechnianie wśród dzieci szkół podstawowych zasad prawidłowego żywienia, w szczególności codziennego spożywania mleka i przetworów mlecznych oraz doskonalenie umiejętności plastycznych.

§ 3

Temat Konkursu

Tematyka prac musi nawiązywać do hasła przewodniego Konkursu.

§ 4

Warunki uczestnictwa w Konkursie i termin przekazywania prac

1. Uczestnikami Konkursu mogą być dzieci uczęszczające do szkół podstawowych położonych na terenie województwa zachodniopomorskiego.

2. Konkurs zostanie rozstrzygnięty w trzech kategoriach:

  • Dzieci klas I i II,
  • Dzieci klas III i IV,
  • Dzieci klas V i VI.

3. W Konkursie oceniane będą wyłącznie prace dzieci spełniające następujące kryteria :

a. Wykonane dowolną techniką plastyczną (rysowanie, malowanie, wyklejanie, wydzieranie, kolaż, itp.)

b. Sporządzone wyłącznie w formacie A4 lub A3

c. Sporządzone w układzie poziomym bądź pionowym

d. Sporządzone na materiale typu brystol

4. Praca musi być podpisana na odwrocie imieniem i nazwiskiem autora wraz z podaniem klasy i nazwy placówki oświatowej, do której uczęszcza.

5. Każdy uczestnik może zgłosić tylko jedną pracę, wykonaną indywidualnie i samodzielnie (wyklucza się prace zbiorowe).

6. Prace nie podlegają zwrotowi, a zgłoszenie prac do Konkursu jest równoznaczne z przejściem praw autorskich na rzecz Organizatora bez prawa do wynagrodzenia twórcy.

7. Warunkiem przystąpienia do Konkursu jest przekazanie wraz z podpisaną pracą plastyczną, zgłoszenia do udziału w Konkursie, stanowiącego załącznik do Regulaminu. Wymagany jest podpis rodzica/ustawowego opiekuna dziecka – uczestnika Konkursu. Podpisanie i przekazanie zgłoszenia udziału Organizatorowi jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na postanowienia niniejszego Regulaminu. Zgłoszenie udziału w Konkursie powinno być przyklejone na odwrocie wykonanej pracy.

8. Prace należy składać osobiście lub przesyłać pocztą z dopiskiem - Konkurs plastyczny „Moja mleczna kraina” w terminie do dnia 30.04.2017r. na adres:

Urząd Gminy Stare Czarnowo
ul. Św. Floriana 10

74-106 Stare Czarnowo

9. Prace przesłane po terminie nie będą oceniane. Obowiązuje data stempla pocztowego.

§ 5

Organizacja i przebieg Konkursu

1.Organizator zastrzega sobie prawo do bezterminowego wykorzystania prac konkursowych w całości lub w części, m.in. poprzez ich publikację w kalendarzu promującym oraz poprzez ich prezentację w formie wystawy.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do unieważnienia Konkursu w dowolnym czasie.

3. Prace niezgodne z regulaminem, zniszczone w wyniku niewłaściwego opakowania, nie będą brane pod uwagę.

§ 6

Nagrody

1. O wyłonieniu zwycięzców Konkursu decyduje powołana przez Organizatorów Komisja Konkursowa.

2. Komisja Konkursowa wyłania zwycięzców w następujących kategoriach :

  • Dzieci klas I i II,
  • Dzieci klas III i IV,
  • Dzieci klas V i VI.

3. Autorzy zwycięskich prac oraz prac wyróżnionych otrzymają indywidualne nagrody rzeczowe.

4. Lista laureatów zostanie podana do publicznej wiadomości za pośrednictwem Radia Szczecin, na stronie internetowej: Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka www.pfhb.pl, Zachodniopomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego www.zodr.pl, Kuratorium Oświaty www.kuratorium.szczecin.pl oraz podczas organizowanego „II Święta Mleka” w Glinnej w gminie Stare Czarnowo.

5. Uroczyste wręczenie nagród i wyróżnień odbędzie się podczas organizowanego „II Święta Mleka” w Glinnej w gminie Stare Czarnowo w niedzielę 28 maja 2017 r. Laureaci konkursu o wręczeniu nagród, zostaną powiadomieni pisemnie przez Organizatorów. Organizator konkursu nie jest zobowiązany do doręczenia nagród.

Prace należy dostarczyć do p. Urszuli Szukalskiej do dnia 20 kwietnia 2017 r., sala 121.