2018-02-22 12:58:09

Dobra Edukacja


"Dobra Edukacja”

Od 01.09.2017 roku rozpoczęła się realizacja projektu „Dobra Edukacja” w ramach Osi Priorytetowej VIII Edukacja, Działanie 8.2. Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020. Projekt będzie realizowany w okresie od IX.2017 r. do VI.2018 r.

Celem głównym projektu jest podniesienie jakości i atrakcyjności oferty edukacyjnej w gminie Golczewo. Cel zostanie osiągnięty poprzez wprowadzenie programu wsparcia, opierającego się o działania szczegółowe, takie jak:

 • doposażenie placówki
 • podwyższenie jakości edukacyjnej kształcenia w Zespole Szkół Publicznych w Golczewie
 • wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z obszarów miejsko-wiejskich
 • uzyskanie jednolitego, efektywnego i wysokiej jakości funkcjonowania Zespołu Szkół Publicznych w Golczewie
 • podniesienie poziomu wykorzystania TIK na zajęciach przedmiotowych
 • wdrożenie nowych form i programów nauczania w Zespole Szkół Publicznych w Golczewie
 • stworzenie i realizację zajęć o nowatorskich rozwiązywaniach programowych, organizacyjnych i metodycznych
 • zrealizowanie zajęć pozalekcyjnych w oparciu o nowoczesne programy podnoszące kompetencje kluczowe uczniów w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnej
 • stworzenie warunków dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu poprzez wyposażenie pracowni szkolnych oraz doskonalenie kompetencji i umiejętności, zarówno nauczycieli jak i uczniów
 • podwyższenie poziomu nauk matematyczno- przyrodniczych, kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej, i umiejętności niezbędnych na rynku pracy , takich jak: umiejętność uczenia się, kompetencje społeczne, inicjatywność i przedsiębiorczość, przy pomocy zajęć dodatkowych dla uczniów
 • wsparcie postawy przedsiębiorczości i wspomaganie potrzeby dalszego kształcenia
 • wsparcie i rozwój umiejętności samokształcenia
 • wywarcie pozytywnego nacisku na kompetencje kluczowe
 • podniesienie kompetencji poznawczych w zakresie uczenia się i wsparcie potrzeby uczenia się przez całe życie, jak również zdobywanie nowych umiejętności w tym zakresie
 • ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki i wyznaczanie dalszej ścieżki kształcenia
 • podniesienie kompetencji Nauczycieli poprzez kompleksowe szkolenia i praktyczne wsparcie w procesie wdrażania zmian metodycznych, stosowania na każdych lekcjach nowoczesnych metod edukacyjnych
 • uzupełnienie kompetencji kadry pedagogicznej na rzecz poprawy jakości kształcenia ogólnego
 • wdrożenie aktywnego korzystania z narzędzi TIK
 • zwiększenie wiedzy ogólno-dydaktycznej i metodycznej -zmianę procesu kształcenia poprzez wprowadzenie metod wspomagających i organizujących uczenie się Uczniów
 • sprawne moderowanie procesem rozwoju ucznia, angażowania i rozbudzania zainteresowań oraz budowanie gotowości do rozwiązywania problemów,
 • wspieranie postawy innowacyjności i kreatywności
 • doskonalenie umiejętności, kompetencji oraz kwalifikacji Nauczycieli
 • kształcenie w zakresie stosowania metod i form organizacyjnych sprzyjających kształtowaniu i rozwijaniu u uczniów kompetencji kluczowych, niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych postaw i umiejętności

Projekt stanowić będzie uzupełnienie działań prowadzonych przed rozpoczęciem realizacji projektu. Skala działań prowadzonych przed rozpoczęciem realizacji projektu przez Zespół Szkół Publicznych w Golczewie nie ulegnie zmniejszeniu w stosunku do skali działań (nakładów) prowadzonych przez szkołę

Grupa docelowa to łącznie 415 uczniów oraz 51 nauczycieli Zespołu Szkół Publicznych w Golczewie.

Uczniowie otrzymają wsparcie w postaci dodatkowych zajęć mających za cel: zwiększenie kompetencji kluczowych  tj. umiejętności uczenia się (w tym zapamiętywania i koncentracji) inicjatywności i kreatywności, przedsiębiorczości. i kompetencji .wyznaczających wartość na rynku pracy tj. umiejętność współpracy i zespołowego realizowania zadań oraz rozwiązywania problemów.

Uczniowie Gimnazjum będą uczestniczyć w zajęciach Doradztwa Zawodowego. Zajęcia mają na cel: przygotowanie młodzieży do trafnego wyboru zawodu i drogi dalszego kształcenia oraz opracowania indywidualnego planu kariery edukacyjnej i zawodowej; przygotowanie do samodzielności w różnych sytuacjach życiowych takich jak: egzamin, poszukiwanie pracy, podjęcie roli pracownika / pracodawcy.