Rekrutacja do LO

REGULAMIN  PRZYJMOWANIA  KANDYDATOW
do klas pierwszych LO w Zespole Szkół Publicznych w Golczewie na rok szkolny 2011/2012

opracowany na podstawie rozporządzenia z dnia 20 lutego 2004r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych przedszkoli i szkół oraz przechodzenia z jednych typów do innych
(Dz.U. z dnia 23 lutego 2004r.)


§ 1

PRZYJMOWANIE  ZGLOSZEŃ

1. Kandydaci do liceum składają podania na druku własnym szkoły (kwestionariusz podania) w sekretariacie szkoły w terminie od 11 maja 2011r. do 08 czerwca 2011r. godz.15.00.
Do podania kandydaci załączają:
a) świadectwo ukończenia gimnazjum wraz z zaświadczeniem o wynikach egzaminu gimnazjalnego od 22 czerwca 2011r. do 28 czerwca 2011r. do godz.15.00,
b) trzy aktualne fotografie (podpisane na odwrocie),
c) kartę zdrowia
2. Kandydaci do liceum w terminie do 17 czerwca 2011r., godz.15.00, mogą dołączyć:
a) opinię publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej,
b) zaświadczenie komisji konkursowej (o tytule finalisty, laureata konkursów przedmiotowych ostatniego stopnia o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, wykazanym w § 4 niniejszego regulaminu),
c) zaświadczenie dyrektora swojego gimnazjum o udziale w konkursach ( z wyjątkiem podpunktu b) na szczeblu gminy, powiatu, rejonu, województwa, ogólnopolski i zajętym miejscu oraz innych osiągnięciach, np. sportowe, artystyczne.

§  2

SZKOLNA  KOMISJA  REKRUTACYJNO – KWALIFIKACYJNA

1. Komisję powołuje dyrektor szkoły.
2. W skład komisji wchodzą:
a) dyrektor szkoły lub zastepca dyrektora jako przewodniczący
b) nauczyciele zależnie od potrzeb szkoły
3. Komisja realizuje wszystkie zadania związane z przygotowaniem, przeprowadzeniem i zatwierdzeniem wyników postępowania kwalifikacyjnego.
4. Przewodniczący spośród członków komisji powołuje zespół kwalifikacyjny, który na podstawie otrzymanej dokumentacji ustala:
a) listę kandydatów wraz z przyznaną liczbą punktów:
- za oceny z zajęć edukacyjnych
- uzyskanych z egzaminu gimnazjalnego w części humanistycznej i matematyczno-przyrodniczej przekazanych przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną,
- za inne osiągnięcia
b) listę laureatów konkursów o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, których program obejmuje w całości lub poszerza treści programowe podstawy programowej co najmniej z jednego przedmiotu.

 

§  3

KWALIFIKOWANIE  KANDYDATÓW

1. Kandydat do Liceum może otrzymać maksymalnie 200 punktów. Na sumę 200 punktów składa się:
• 50 punktów za egzamin z części humanistycznej,
• 50 punktów za egzamin z części matematyczno-przyrodniczej,
• 80 punktów za wyniki uzyskane na świadectwie ukończenia gimnazjum,
• 20 punktów za inne osiągnięcia (konkursy przedmiotowe, artystyczne lub sportowe).

2. W postępowaniu kwalifikacyjnym uwzględnia się oceny na świadectwie ukończenia gimnazjum z następujących przedmiotów:
KLASA OGÓLNA:
• j. polski, historia
• j. obcy
• matematyka


3. Przyjmuje się następujący sposób punktacji:
a) oceny na świadectwie ukończenia gimnazjum punktowane są następująco:
• celujący  20 punktów
• bardzo dobry 16 punktów
• dobry  12 punktów
• dostateczny 8 punktów

b) za wyniki egzaminu gimnazjalnego      100 punktów
c) za inne osiągnięcia (konkursy przedmiotowe, artystyczne lub sportowe
na szczeblu powiatu, województwa, ogólnopolskie)     20 punktów
d) za ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem       10 punktów
e) łączna suma punktów, o których mowa w punktach c) i d) nie może przekroczyć
20 punktów.
4. O miejscu na liście decyduje łączna liczba punktów uwzględniająca wszystkie elementy punktacji. Warunkiem koniecznym wpisania ucznia na listę przyjętych jest uzyskanie w postępowaniu kwalifikacyjnym co najmniej 80 punktów.
5. jeżeli kilku uczniów otrzymało tę samą liczbę punktów, to w postępowaniu kwalifikacyjnym pierwszeństwo mają:
a) sieroty, osoby przebywające w placówkach opiekuńczo – wychowawczych oraz osoby umieszczone w rodzinach zastępczych,
b) kandydaci o ukierunkowanych i udokumentowanych zdolnościach, którym ustalono indywidualny program lub tok nauki,
c) kandydaci z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.
6. Komisja Rekrutacyjno – Kwalifikacyjna:
a) Ustala listę przyjętych uczniów,
b) Ustala składy poszczególnych klas pierwszych na podstawie:
• kolejności na liście przyjętych do LO
• deklaracji dotyczącej wyboru języków obcych zawartej na podaniu

 

§ 4

PREFERENCJE

1. Laureaci i finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, których program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej co najmniej jednego przedmiotu, przyjmowani są niezależnie od ustalonych kryteriów (§5, ust. 6 oraz §8 ust. 8 rozporządzenia MENiS z 20 lutego 2004r.).
a) Wykaz konkursów przedmiotowych dla uczniów gimnazjum, których organizatorem jest Zachodniopomorski Kurator Oświaty, uprawniających do przyjęcia niezależnie od kryteriów:
• Konkurs Polonistyczny,
• Konkurs Matematyczny,
• Konkurs Fizyczny z elementami Astronomii,
• Konkurs Chemiczny,
• Konkurs Biologiczny,
• Konkurs Historyczny z elementami Wiedzy o Społeczeństwie,
• Konkurs Geograficzny,
• Konkurs Języka Angielskiego,
• Konkurs Języka Niemieckiego,
• Konkurs Informatyczny.
2. Laureaci konkursów, (za wyjątkiem konkursów przedmiotowych, o których mowa w pkt 1) zawodów dla szkół gimnazjalnych stopnia wojewódzkiego lub ogólnopolskiego otrzymują
20 punktów.
3. Finaliści konkursów, zawodów dla szkół gimnazjalnych stopnia wojewódzkiego – 10 punktów.
4. uczestnicy konkursów przedmiotowych oraz finaliści zawodów sportowych, artystycznych i innych na szczeblu gminnym, powiatowym, rejonowym wymienione jako szczególne osiągnięcia na świadectwie ukończenia gimnazjum – 5 punktów.
5. Ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem – 10 punktów.
6. Łączna suma punktów, jaką może otrzymać kandydat, o których mowa w punktach 2, 3, 4, 5 nie może przekroczyć 20 punktów.
7. Kandydaci z orzeczeniami kwalifikacyjnymi poradni psychologiczno – pedagogicznej mają pierwszeństwo w przyjęciu do liceum w przypadku uzyskania sumy punktów równej 60.
8. w przypadku uzyskania przez kandydatów równorzędnych wyników w postępowaniu kwalifikacyjnym pierwszeństwo mają:
1) sieroty, osoby przebywające w placówkach opiekuńczo – wychowawczych oraz osoby umieszczone w rodzinach zastępczych,
2) kandydaci o ukierunkowanych i udokumentowanych zdolnościach, którym ustalono indywidualny program lub tok nauki,
3) kandydaci z problemami zdrowotnymi posiadający opinię publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej lub innej publicznej poradni specjalistycznej w sprawie ograniczonych możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia kandydata.

 

 

 

§ 5

1. Liczbę klas pierwszych i zestaw języków obcych w tych klasach ustala dyrektor Liceum w porozumieniu z organem prowadzącym, biorąc pod uwagę potrzeby, możliwości kadrowe i bazowe szkoły.
2. Protokół z postępowania kwalifikacyjnego zawierający wszystkie dane o przebiegu rekrutacji przechowywany jest przez jeden rok od daty ogłoszenia wyników.
3. Odwołania od decyzji komisji kwalifikacyjno – rekrutacyjnej mogą być kierowane w formie pisemnej do dyrektora Liceum w terminie trzech dni od daty ogłoszenia wyników rekrutacji.

§ 6

OGŁOSZENIE WYNIKÓW

1. Ogłoszenie wyników pierwszego postępowania kwalifikacyjno – rekrutacyjnego nastąpi w dniu 30 czerwca 2011r. o godz. 15.00.
2. W terminie od 30 czerwca 2011 r., od godz. 15.00 do 4 lipca 2011 r., godz. 13.00 kandydaci umieszczeni na listach kandydatów obowiązani są potwierdzić wolę podjęcia nauki w Liceum Ogólnokształcącym w Zespole Szkół Publicznych w Golczewie, poprzez złożenie oryginału świadectwa i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego.
3. Ogłoszenie wyników dodatkowego postępowania kwalifikacyjnego nastąpi w dniu
05 lipca 2011 r. o godz. 12.00.
4. W terminie do 01 lipca 2011 r. do 04 lipca 2011 r. kandydaci umieszczeni na listach uzupełniających są obowiązani potwierdzić wolę podjęcia nauki w Liceum Ogólnokształcącym w Zespole Szkół Publicznych w Golczewie.
5. Odwołania od decyzji Komisji Rekrutacyjno – Kwalifikacyjnej mogą być kierowane w formie pisemnej do dyrektora szkoły w terminie trzech dni od daty ogłoszenia wyników rekrutacji.