2019-04-01 18:52:31

Profilaktyka w szkole

Wiek nastoletni to okres, w którym młodzi ludzie często inicjują pierwsze kontakty z różnymi substancjami psychoaktywnymi. „Dopalacze – mówię stop” i „Marihuana? Na co mi to?” to dwa projekty profilaktyki uzależnień skierowane do uczniów klas VI, VII i VIII szkoły podstawowej oraz uczniów klas III gimnazjum, które są realizowane we współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury i Sportu w Golczewie.

Program „Dopalacze – mówię stop” bazuje na programie profilaktyki autorstwa Krzysztofa Wojcieszka „Smak życia, czyli debata o dopalaczach” rekomendowanym przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii. Jego głównym celem jest dostarczenie młodym ludziom podstawowych informacji na temat „dopalaczy” i zagrożeń wynikających z ich używania, a w konsekwencji zwiększenia ostrożności i zmniejszenia otwartości na kontakty z tymi produktami. Projekt „Marihuana? Na co mi to?” ma na celu podniesienie świadomości młodzieży na temat przyczyn i skutków sięgania po marihuanę, obalenie mitów i potwierdzenie faktów na temat używania marihuany oraz zapoznanie uczniów z konsekwencjami zdrowotnymi, społecznymi i prawnymi związanymi z używaniem marihuany. Zajęcia były prowadzone w formie warsztatowej przez panią Agnieszkę Szwajkowską z GOKiS w Golczewie. Działania profilaktyczne są wspierane przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Golczewie.