Szczęśliwy numerek

Regulamin funkcjonowania  „Szczęśliwego numerka”

„Szczęśliwy numerek” pozwala szczęśliwemu posiadaczowi, na jeden dzień, zapomnieć o trudach związanych ze sprawdzaniem wiedzy.
Los bywa ślepy, nie zawsze pamięta, by się do nas uśmiechnąć, dlatego nieco mu pomagamy…

Regulamin akcji

  1. „Szczęśliwy numerek” jest przywilejem nadanym uczniom klas IV- VIII.
  2. „Szczęśliwy numerek” zwalnia ucznia posiadającego dany numer w dzienniku lekcyjnym od pisania niezapowiedzianych kartkówek i odpowiedzi ustnych na wszystkich lekcjach w danym dniu.
  3. „Szczęśliwy numerek” nie zwalnia ucznia z pisania zapowiedzianych i zapisanych w terminarzu  kartkówek, sprawdzianów czy prac klasowych, z obowiązku prowadzenia zeszytu, wzorowego zachowania, jak również aktywnego udziału w lekcji.
  4. „Szczęśliwy numerek” nie usprawiedliwia braku stroju na zajęcia wychowania fizycznego, zadania domowego, braku zeszytu przedmiotowego, zeszytu ćwiczeń, podręcznika oraz materiałów na zajęcia lekcyjne.
  5. Osoba ze „szczęśliwym numerkiem” może zdecydować o chęci odpowiedzi ustnej lub napisaniu niezapowiedzianej kartkówki. W tej sytuacji uczeń ma prawo również zdecydować o wpisaniu oceny do dziennika.
  6. „Szczęśliwy numerek” nie chroni od negatywnej uwagi z zachowania i nie upoważnia do łamania regulaminu szkoły.
  7. Nauczyciel w porozumieniu z wychowawcą klasy bądź dyrektorem szkoły może zawiesić udział ucznia (uczniów) w akcji „Szczęśliwy numerek” na konkretnych zajęciach za względu na nieodpowiednie zachowanie przed i w czasie lekcji lub nieusprawiedliwione nieobecności.
  8. Przywilej „szczęśliwego numerka” zostaje całkowicie zawieszony przez dyrektora szkoły w przypadku rażącego nieprzestrzegania jego zasad przez uczniów.
  9. Obowiązujący w danym dniu „szczęśliwy numerek” można sprawdzić w górnej części strony dziennika elektronicznego – uczniowie i rodzice, w zakładce narzędzia – szczęśliwy numerek – nauczyciele.